Algemene actievoorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN WINACTIE ‘Tour mee naar de Champ-Élysées – CONTINENTALWIELRENNEN.NL

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Continental georganiseerde winactie ‘Tour mee naar de Champs-Élysées’ op Contiwielrennen.nl (verder te noemen: de actie);

Deze actie is geïnitieerd door Continental Banden Groep B.V. gevestigd aan de Nijverheidsweg 50, te Barneveld (verder te noemen: Continental) en dient ter promotie van Continental autobanden;

De actie loopt van zaterdag 1 juni 2019 tot en met zondag 30 juni 2019;

Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden;

Continental behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen en zonder vooraankondiging de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen;

Onder de personen die vóór zondag 30 juni 2019 23:59 uur aan deze actie deelnemen worden op onpartijdige wijze 2 winnaars geselecteerd. Deze winnaars ontvangen een VIP-arrangement voor de slotdag van de Tour de France (t.w.v. circa €1.200,-).

Deelname aan deze actie en het meedingen naar de prijs is alleen mogelijk als de deelnemer een aantoonbare aankoop van twee Continental banden heeft gedaan in de eerder beschreven actieperiode;

Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden;

De winnaar van de actie wordt na de actieperiode, uiterlijk op vrijdag 7 juli 2019, telefonisch en/of via een persoonlijk e-mailbericht op de hoogte gebracht;

Continental zal te allen tijde handelen conform het bepaalde in de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014;

Over deze actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd. Deze actievoorwaarden zijn opvraagbaar en te raadplegen via de volgende link: www.continentalwielrennen.nl.


Prijs:

Onder de deelnemers die vóór zondag 30 juni 2019 23:59 uur aan deze actie deelnemen worden op onpartijdige wijze 2 winnaars geselecteerd. Twee winnaars ontvangen een VIP-arrangement voor de slotdag van de Tour de France (t.w.v. circa €1.200,-). Het VIP-arrangement bestaat uit een volledig verzorgde reis, inclusief overnachting, rondreis door Parijs, diners, en toegang tot de VIP-area van de Tour de France.

De winnaar wordt geselecteerd door Continental;

Continental en/of derden die direct verbonden zijn aan de uitvoering van de campagne neemt contact op met de winnaars;

Continental behoudt zich het recht voor om de prijzen alsnog te annuleren;

De prijs is niet inwisselbaar voor een andere prijs;

De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor geld;

Over de prijs zal geen kansspelbelasting worden ingehouden;

Continental zal, waar van toepassing, op gewonnen prijzen kansspelbelasting afdragen;

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.


Deelname:

Deelname aan de actie is gratis (met dien verstande dat de deelnemer naast de twee aankopen van Continental autobanden geen extra deelnamekosten is verschuldigd);

Deelname verloopt via de website van Contintental via de URL Continentalwielrennen.nl;

De deelnemer dient woonachtig te zijn in Nederland;

Deelname aan deze actie en het meedingen naar de prijs is alleen mogelijk als de deelnemer zijn/haar juiste gegevens opgeeft;

Deelname aan deze actie door een minderjarige tot 18 jaar is alleen toegestaan met toestemming van een ouder;

Deelname aan deze actie en het meedingen naar de prijs is alleen mogelijk als de deelnemer een aantoonbare aankoop van twee Continental autobanden heeft gedaan gedurende de eerder beschreven actieperiode;

Een deelnemer mag slechts eenmaal deelnemen aan de actie;

Deelnemers die onjuiste gegevens over zichzelf opgeven, worden uitgesloten van deelname;

Continental heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen;

Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden en met alle beslissingen die Continental inzake deze actie neemt;

Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan dat persoonlijke gegevens worden verwerkt zoals beschreven in de Privacy & Cookies Policy.


Te verrichten prestatie en bepaling winnaar:

Om kans te maken op de prijs dient de deelnemer aan alle volgende voorwaarden te voldoen:

  • Hij/zij moet de juiste gegevens invullen op de actiepagina;
  • Hij/zij dient een aantoonbare aankoop van een tweetal Continental autobanden hebben gedaan gedurende de eerder beschreven actieperiode;
  • Hij/zij moet akkoord gaan met de actievoorwaarden;
  • Hij/zij moet zich op verzoek kunnen legitimeren voor toekenning van de prijs;

Indien niet aan (een van) bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, vervalt het recht op de prijs;

De winnaars worden middels een onpartijdige trekking geselecteerd. De trekking vindt plaats op donderdag 6 juli 2019, 16:00 uur.

De winnaars van de actie worden na de actieperiode, uiterlijk op vrijdag 7 juli 2019, telefonisch en/of via een persoonlijk e-mailbericht op de hoogte gebracht;

De winnaars dienen uiterlijk binnen 24 uur na het ontvangen van het persoonlijke e- mailbericht van Continental (met daarin de mededeling dat hij / zij de prijs heeft gewonnen) te bevestigen de prijs ook daadwerkelijk te willen verzilveren en een bewijs van de tweetal aankopen te delen met Continental;

Indien niet aan bovenstaande voorwaarde(n) wordt voldaan, vervalt automatisch het recht op de prijs.


Uitsluitingen:

Indien de gegevens van een deelnemer die worden verkregen niet correct zijn, wordt hij / zij automatisch uitgesloten van deelname;

Deelnemers die onjuiste gegevens over zichzelf opgeven worden uitgesloten van deelname;

Continental behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment uit te sluiten van de actie, wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden, onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven of op enige andere wijze juridisch ontoelaatbaar heeft gehandeld;

Continental behoudt zich het recht voor deze actie, zonder voorafgaande aankondiging, tussentijds aan te passen of te beëindigen indien dit noodzakelijk blijkt;

Continental is niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is;

Continental is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden;

Continental is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor kosten/schades die door de deelnemer zijn gemaakt/geleden met betrekking tot deelname aan de actie of verdere gebruikmaking van de prijs uit welke hoofde dan ook (zoals wanprestatie en onrechtmatige daad); ook is Continental niet aansprakelijk voor gevolgschade geleden door deelnemer als gevolg van deelname aan de actie of verdere gebruikmaking van de prijs;

Continental, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Continental betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie;

Medewerkers van Continental, en/of gelieerde ondernemingen waarmee zij samenwerken zijn van deelname aan deze actie uitgesloten;

Als een of meerdere prijzen geweigerd worden door een deelnemer, of om een andere reden niet worden uitgereikt aan deelnemer, dan komen deze prijzen geheel aan Continental toe. Continental aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het handelen en nalaten van derden.

Medewerkers van Continental, en/of gelieerde ondernemingen waarmee zij samenwerken zijn van deelname aan deze actie uitgesloten;

Als deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijke persoon die middels een derde partij/tussenpersoon deelneemt aan een actie. Organisator behoudt zich het recht voor om dergelijke personen/partijen uit te sluiten van deelname.


Intellectueel eigendom:

De deelnemer doet, van het moment van inzending, afstand van de bij hem rustende (intellectuele eigendoms-)rechten in de breedste zin van het woord ten aanzien van de inzending. Dit geldt ook voor eventuele afbeeldingen en video die gemaakt worden met betrekking tot de prijs;

De deelnemer geeft automatisch toestemming voor publicatie van de inzending in de breedste zin van het woord, waaronder, in ieder geval doch niet uitsluitend, alle mogelijke media worden verstaan (zoals het internet en landelijke dag- en weekbladen);

Met het deelnemen aan de actie worden geen intellectuele eigendomsrechten aan deelnemer overgedragen.


Hoe behandelen wij uw gegevens:

Hoe behandelen wij uw persoonsgegevens? De persoonsgegevens die de winnaar verstrekt worden vastgelegd in een bestand van Continental. Het doel van deze gegevensverwerking is om uitvoering te geven aan deze actie;

U hebt recht op inzage en eventuele correctie van de op u betrekking hebbende gegevens. Tevens kunt u zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Hiertoe kunt u zich wenden tot de Data Privacy Officer van Continental Banden Groep B.V. gevestigd aan de Nijverheidsweg 50 te Barneveld;

Op alle gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zijn de privacy en cookie voorwaarden van Continental van toepassing zoals weergegeven op www.conti.nl, voor zover deze niet afwijken van de voorwaarden in deze actievoorwaarden.


Toepasselijk recht en klachten:

Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing;

Continental handelt inzake de actie in overeenstemming met de gedragscode voor promotionele kansspelen;

Als een deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door Continental georganiseerde actie, dan kan de deelnemer deze binnen 10 werkdagen nadat de klacht is ontstaan of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Contintental kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan Continental Banden Groep B.V. gevestigd aan de Nijverheidsweg 50 te Barneveld onder vermelding van 'klacht promotioneel kansspel';

Organisator zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, bestaat ten aanzien van promotionele kansspelen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit;

Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Gelderland.